Tái thiết kế quy trình

business-efficiency

Cùng với việc xây dựng chiến lược của quý công ty, tái thiết kế là một bộ phận tất yếu để đạt được những mục tiêu chiến lược đề ra.

Trong quá trình tư vấn, chúng tôi chú trọng đến nhu cầu khách hàng của quý công ty bởi vì chỉ có khách hàng mới làm cho quý công ty tăng trưởng bền vững được. Phương pháp làm việc của chúng tôi bao gồm sự kết hợp giữa kỹ năng phân tích khoa học cùng với nghệ thuật xây dựng chiến lược.

Để tái thiết kế quy trình cho tốt, chúng tôi làm việc theo ba bước sau đây:

  • Xây dựng chiến lược
  • Thiết kế tổng thể “kiến trúc” quy trình
  • Ứng dụng và học hỏi