Chuyên gia

banner-management-team2

BAN CỐ VẤN

Chức năng của BAN CỐ VẤN bao gồm:

  • Dự đoán và nhận diện những xu thế chiến lược và thực hiện hoạt động kinh doanh
  • Nghiên cứu và thử nghiệm các mô hình và sách lược kinh doanh phù hợp
  • Truyền đạt những dự báo và đưa ra cách thức đối phó cho các chuyên gia tư vấn củaDARWIN
  • Nghiên cứu và phát triển các chương trình đào tạo phù hợp cho các doanh nghiệp Việt Nam

Thành viên gồm có:

Thomas Swenson – Member
PhD, MBA

Tung Bui – Member
PhD in Econ, PhD in IT

Brian Van Arkedie – Member
PhD, MBA

BAN QUẢN LÝ

Eckart Dutz
PhD, BA

Brian O’Reilly
MBA

Chuck Wilson
DBA, MBA, MSM

Karl Theisen
MBA, BA

Soren Kirchner
PhD, MS, BS

HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Nguyen Thi Phuong Anh, BA
Accountant

Dang Nguyen Tuyet Trinh, BA
Information Analyst

Nguyen Ngoc To Uyen, BA
Information Analyst