Quản lý nhân sự và hiệu quả làm việc

human-performance

Yếu tố con người là yếu tố quan trọng nhất trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của bất cứ doanh nghiệp nào. DARWIN có những giải pháp phù hợp và hiệu quả để liên kết con người với việc làm nhằm tối ưu hoá việc kinh doanh của quý công ty

Sau đây là một số những giải pháp về việc nâng cao chất lượng làm việc của nhân viên:

  • Quản lý kiến thức (Knowledge Management)

  • Tiêu chuẩn chuyên môn (Workforce Qualification and Certification)

  • Chiến lược phát triển và đào tạo (Training and Development Strategies)

  • Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo (Curriculum Design and Development)

  • Đào tạo dựa cơ sở trên thành quả công việc (Performance Based Training)

  • Chiến lược tuyển dụng và giữ nhân viên (Recruiting and Retention Strategies)

  • Hệ thống đo lường thành quả công việc (Performance Measurement System)

  • Sơ đồ cấu trúc công việc và tổ chức (Job Structure and Organizational Layout)

  • Khuôn mẫu đo lường khả năng và kỹ năng (Competency Models)

  • Hệ thống lương, tiền thưởng, và phúc lợi xã hội dựa trên thành quả công việc (Compensation, Reward, and Pay for Performance Systems)